Wij leveren voortdurend producten die de kennis en expertise vergroten in de mogelijkheden van grensoverschrijdende informatie-uitwisseling. Op basis van ervaringen uit casuïstiek worden praktische handreikingen opgesteld.

Internationale jargon lijst

In de lijst van vakjargon worden begrippen in het kader van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit in Duitsland (NRW), België en Nederland in talen met elkaar vergeleken en gedefinieerd, waarbij de overeenkomsten en verschillen systematisch worden weergegeven. De lijst bevat de Duitse, Belgische, Franse, Engelse en Nederlandse vertaling van alle begrippen.

Raadplegen openbare bronnen

Praktische handreikingen

Door de verscheidenheid in casuïstiek heeft het EURIEC een brede expertise opgebouwd in vraagstukken met betrekking tot de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie ten behoeve van de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde misdaad. Op basis van de bevindingen publiceert het EURIEC praktische handreikingen om de opgedane best-practices te delen.

EURIEC best-practices & recommendations

Het EURIEC heeft een handreiking met best-practices en aanbevelingen opgesteld voor EU-lidstaten die de (grensoverschrijdende) bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit verder willen ontwikkelen.

België
Duitsland
Nederland

Voorbeeldbrieven

Uit de casuïstiek blijkt dat niet alleen de onbekendheid met de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling, maar ook de taal een grote barrière vormt voor het opvragen van informatie. Daarom heeft het EURIEC standaard formats ontwikkeld voor verschillende schriftelijke informatieverzoeken, die (bestuurlijke) overheden kunnen gebruiken. Hierdoor kunnen bestuursorganen op een laagdrempelige en eenvoudige manier schriftelijke verzoeken richten aan buitenlandse (bestuurs-)organen. Het verschil in taal hoeft geen barrière meer te vormen.

Duitsland

EURIEC eindrapport

Het EURIEC Eindrapport bevat een overzicht van de activiteiten en bevindingen van het Euregionaal Informatie-en Expertise Centrum (EURIEC) over de periode van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2021. In deze periode hebben we, op basis van casuïstiek, inzicht gekregen in de mogelijkheden en uitdagingen van grensoverschrijdende uitwisseling van informatie ten behoeve van bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Het rapport bestaat uit vier delen:

1. Overzicht van de huidige mogelijkheden en belemmeringen voor de grensoverschrijdende informatie-uitwisseling, opgedeeld in thema’s.

2. De ontwikkeling van het bewustzijn voor een (internationale) bestuurlijke aanpak.

3. Aanbevelingen.

4. Een korte beschrijving van de bijdrage van de wetenschap.

Hieronder vindt u de verschillende downloads. Voor elk thema uit deel 1 kunt u aanvullend een beknopte brochure downloaden, evenals een meer gedetailleerde juridische beschrijving.

Grensoverschrijdende uitwisseling van bestuurlijke gegevens

Grensoverschrijdende uitwisseling van bestuurlijke boetes en herstelvorderingen

Grensoverschrijdende uitwisseling van het bevolkingsregister

Grensoverschrijdende uitwisseling van politiegegevens

Grensoverschrijdende uitwisseling van justitiële gegevens

Grensoverschrijdende uitwisseling van financiële gegevens

Grensoverschrijdende uitwisseling van sociale zekerheidsgegevens

Aanvragen openbaarheid van bestuur

Hoe toegang krijgen tot buitenlandse bestuursdocumenten door middel van het gebruik van de wetgeving rond de openbaarheid van bestuur?

Ondanks dat er momenteel in België, Nederland en Duitsland nog geen algemene uitdrukkelijke wettelijke grondslag is om bestuurlijke persoonsgegevens internationaal uit te wisselen zijn er naast speciale wetgeving nog andere methodes om toch informatie te ontvangen. Één van de mogelijkheden die in de drie landen, mogelijkheden biedt is het trachten te verkrijgen van informatie door gebruik te maken van de wetten rond de openbaarheid van bestuur. Buitenlandse (natuurlijke) personen  kunnen immers  gebruik maken van deze wetgeving.

Deze methode werd reeds met succes getest in verschillende casussen die door gemeenten bij het EURIEC werden aangebracht, onder meer wat betreft de intrekking van vergunningen. Hieronder vindt u een handleiding rond het verkrijgen van bestuursdocumenten in België, Nederland, Duitsland en Noordrijn-Westfalen door buitenlandse bestuursorganen.

Handleiding toegang voor buitenlandse overheidsdiensten tot het Belgisch register voor bestuursverboden

In België is een online register dat kan worden geraadpleegd om te controleren of iemand een bestuursverbod opgelegd kreeg. Bestuurders van vennootschappen of andere rechtspersonen kunnen immers een bestuursverbod opgelegd krijgen door strafrechters en ondernemingsrechters.

Het EURIEC publiceerd in de hieronderstaande handleiding informatie over hoe die is opgenomen in het register en hoe buitenlandse overheidsorganen dit register kunnen gebruiken.

Informatie uit het Belgische register voor bestuursverboden voor buitenlandse gemeenten